De la 1 iulie: mai multe servicii medicale în pachetul de bază

La data de 1 iulie 2016 va intra în vigoare Hotărîrea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017. Iată ce conţin noile prevederi:

PACHETUL MINIMAL

 1. La medicul de familie

Serviciile în asistenţa medicală primară asigurate de către medicii de familie – pentru urgenţe şi consultaţii periodice.

 • se va putea beneficia de o singură consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă, indiferent că pacientul este sau nu înscris la un medic de familie, pentru acordarea primului ajutor şi eventual pentru trimiterea la urgenţe.
 • Tot o consultanţie se va acorda pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic (boală infecţioasă regională ce poate provoca o izbucnire epidemică, cum ar fi hepatita virală, rabia sau tuberculoza) suspicionată şi confirmată.
 • consultaţii pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei: luarea în evidenţă (primul trimestru), supravegherea lunară (între luna a treia şi a şaptea) şi bilunară (între luna a şaptea şi a noua), urmărirea lăuziei la externarea din maternitate şi apoi la patru săptămîni de la naştere. Supravegherea gravidelor va include şi testarea pentru HIV şi hepatită B şi C.

Persoanele neasigurate: două consultaţii pe an pentru planificarea familială şi indicarea unei metode contraceptive, o consultaţie preventivă şi examinarea pentru constatarea decesului (cu sau fără eliberare de acte medicale).

2. La cabinetul medical, la spital, la domiciliu şi la dentist

 • Pentru asistenţa medicală ambulatorie (ce nu necesită spitalizare) pentru specialităţile clinice: o consultaţie pe persoană în cazul fiecărei situaţii de urgenţă şi în cazul fiecărei boli cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată. Gravidelor li se vor acorda o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie pentru primul trimestru de la naştere.
 • consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat
 • o serie de servicii ce ţin de medicina dentară (de exemplu, pansamentul calmant, tratamentul paradontitelor, chiuretajul alveolar, repararea protezei şi repararea aparatului ortodontic).

Persoanele neasigurate: servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi de zi, fără a fi necesar biletul de internare (de exemplu, pentru urgenţe ce pun viaţa în pericol, boli cu potenţial endemoepidemic şi naşteri). Vor trebui plătească integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie.

PACHETUL DE BAZĂ

 1. La medicul de familie

Asiguraţii vor putea să beneficieze de o gamă mult mai largă de servicii, în cadrul pachetului de bază.

 • o singură consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă, indiferent de medicul de familie pe lista căruia figurează.
 • consultaţie în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizările unor afecţiuni cronice
 • consultaţii periodice pentru îngrijirea generală în cazul bolilor cronice
 • consultaţii de monitorizare activă pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind riscul cardiovascular înalt – HTA, dislipidemie şi diabet zaharat de tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă şi boală cronică de rinichi.
 • servicii preventive şi profilactice, după cum urmează: consultaţii preventive periodice pentru minori (de la externarea din maternitate şi pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani); consultaţii pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei (luarea în evidenţă în primul trimestru, supravegherea din luna a treia pînă în luna a noua, urmărirea lăuziei la externarea din maternitate şi la patru săptămîni de la naştere, testarea pentru HIV şi hepatită B şi C); consultaţii preventive pentru adulţii care nu prezintă semne de boală (anual sau o dată la trei ani pentru cei cu vîrste între 18 şi 39 de ani, anual pentru cei care au de la 40 de ani în sus);
 • o consultaţie pe persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată;
 • două consultaţii pe an pentru planificarea familială şi indicarea unei metode contraceptive.
 • consultaţii la domiciliu (42 pe lună, cu cel mult trei consultaţii pe zi per doctor), însă doar persoanelor de pe lista proprie, în cazul asiguraţilor nedeplasabili, cu boli cronice/un episod acut ce nu permite deplasarea, copiilor de maximum un an, minorilor cu boli infectocontagioase şi lăuzelor. Mai precis, se vor acorda cel mult două consultaţii pentru fiecare episod acut/ subacut/ acutizări ale bolilor cronice, maximum patru consultaţii/an pentru bolile cronice şi o consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă.
 • servicii medicale adiţionale la cabinetele medicilor de familie (EKG şi ecografie generală, acolo unde este posibil), activităţi de suport (eliberarea de documente pentru concediu medical, bilete de trimitere, prescripţii medicale, acte medicale pentru copii şi certificate de deces) şi administrarea medicamentelor la cabinet (intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil).

2. La cabinetul medical, la spital şi la dentist

 • o singură consultaţie pe persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă (mai puţin minorii, care se vor bucura de două consultaţii);
 • consultaţie de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice (maximum trei consultaţii pe asigurat pentru acelaşi episod de boală acută/ subacută/ acutizări ale bolilor cronice; maximum două consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic confirmat la externarea din spital);
 • consultaţie de specialitate pentru afecţiuni cronice (maximum patru consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de două consultaţii pe lună, pentru evaluare, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi; maximum două consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital);
 • o singură consultaţie pe persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată;
 • patru consultaţii pe an pentru planificarea familială, indicarea unei metode contraceptive, evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar şi tratamentul complicaţiilor;
 • servicii diagnostice şi terapeutice (de exemplu, oftalmoscopia, explorarea cîmpului vizual, recoltarea pentru testul Babeş-Papanicolau, EKG standard, măsurarea forţei musculare, audiograma, examinarea ORL, EKG de efort, examenul electroencefalografic, endoscopia digestivă, extracţia de corpi străini, inserţia dispozitivului intrauterin, terapia chirurgicală a arsurilor termice şi a degerăturilor, terapia chirurgicală a tumorilor mici, tratamentul plăgilor, cauterizarea de col uterin, fotochimioterapia, tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii şi consilierea psihiatrică);
 • servicii de sănătate conexe actului medical furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială – logopezi şi kinetoterapeuţi/profesori de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeuţi;
  servicii de supraveghere a sarcinii şi lăuziei (o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere).
 • consultaţii şi serii de proceduri în specialitatea clinică de recuperare, medicină fizică şi balneologie (cum ar fi, spre exemplu, kinetoterapia, microundele, magnetoterapia, băile galvanice, masajul, hidrokinetoterapia, băile minerale, de plante sau de nămol şi împachetarea cu nămol). Perioada de acordare a procedurilor va fi de maximum 21 de zile/an/asigurat, cu maximum patru proceduri/zi de tratament.
 • lista afecţiunilor ce pot fi tratate în ambulatoriu va cuprinde, printre altele, atrofiile sistemice care afectează în special sistemul nervos central, paralizia cerebrală şi insuficienţa cardiacă.
 • servicii de asistenţă medicală ambulatorie pentru specialităţile paraclinice: analizele de laborator (cum ar fi, de exemplu, cele ce ţin de hematologie, biochimie, imunologie, microbiologie, examene de materii fecale, examene de secreţii, examinări histopatologice şi citologice) şi radiologia, imagistica, medicina nucleară şi explorările funcţionale (de exemplu, examen radiologic, radiografie de membre, pielografie, mamografie, ecografie, ecocardiografie, CT, RMN, EKG şi scintigrafie).
 • servicii spitaliceşti de tip preventiv, curativ, de recuperare medicală şi paliative, incluzînd consultaţii de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, dar şi cazare şi masă. Practic, în funcţie de durata spitalizării, cetăţenii vor primi asistenţă medicală fie în regim de spitalizare continuă, fie în regim de spitalizare de zi.
 • Stomatologie: o consultaţie pe an pentru adulţi şi una la şase luni pentru copii, tratamentul cariilor simple, obturaţia dinţilor, tratamentul gangrenelor pulpare, extracţia dinţilor, repararea protezei o dată pe an, şlefuirea dinţilor în scop ortodontic şi sigilarea de dinte o dată la doi ani.

Urgenţe şi îngrijiri medicale la domiciliu

 • consultaţii pentru urgenţele ce pot fi rezolvate la cabinetul medical, la centrul de permanenţă sau prin sistemul de consultaţii de urgenţă la domiciliu.
 • transport sanitar neasistat, care va include: transportul medicului dus-întors pentru constatarea unui deces şi eliberarea certificatului de deces; transportul echipajului de urgenţă la domiciliu și transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri pînă la unitatea sanitară, atunci cînd se impune asistenţa medicală de specialitate ce nu poate fi acordată acasă; transportul minorilor dializaţi şi al adulţilor cu nanism; transportul bolnavilor nedeplasabili (de exemplu, cei cu fracturi, cei cu deficit motor neurologic major, cei cu amputaţii recente, cei cu tumori cerebrale operate sau cei cu tetrapareze); transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră; transportul dus-întors la cabinetul de specialitate şi de la cabinet la domiciliu, pentru asiguraţii imobilizaţi la pat; transportul dus-întors la laboratorul de investigaţii paraclinice şi de la laborator la domiciliu, pentru asiguraţii imobilizaţi la pat.
 • îngrijiri medicale sau paliative la domiciliu, precum măsurarea parametrilor fiziologici (temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză, scaun), administrarea medicamentelor, sondajul vezical, alimentarea artificială, clisma, îngrijirea plăgilor şi a escarelor şi kinetoterapia individuală.
 • servicii de recuperare medicală, ce vor fi acordate, în baza biletelor de trimitere de la medici, în regim de spitalizare în sanatorii/secţii sanatoriale pentru adulţi şi copii, preventorii cu sau fără personalitate juridică. Serviciile de recuperare, medicină fizică şi balneologie vor fi acordate pentru o durată maximă de 14-21 de zile/an/asigurat, acordate într-un singur episod care cuprinde minimum patru proceduri/zi. Dacă serviciile medicale vor depăşi 21 de zile, asiguraţii vor plăti integral îngrijirile suplimentare.

În acelaşi timp, persoanele asigurate vor putea să obţină dispozitive medicale de recuperare pentru deficienţe organice sau funcţionale, după cum urmează:

 • dispozitive de protezare în domeniul ORL (proteză auditivă, fonatorie, traheală);
 • dispozitive pentru protezare stomii (sistem stomic unitar sau cu două componente);
 • dispozitive pentru incontinenţă urinară (printre altele, condom urinar, sac colector de urină sau cateter urinar);
 • proteze pentru membrul inferior (printre altele, proteză parţială de picior, proteză de coapsă sau proteză de şold);
 • proteze pentru membrul superior (printre altele, proteză parţială de mînă, proteză de antebraţ sau proteză pentru amputaţie interscapulo-toracică);
 • orteze (pentru coloana vertebrală, pentru membrul superior, pentru membrul inferior);
  încălţăminte ortopedică (ghete şi pantofi);
 • dispozitive pentru deficienţe vizuale (lentile intraoculare);
  echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă (aparat pentru administrarea continuă cu oxigen şi aparat de ventilaţie noninvazivă);
  dispozitive pentru terapia cu aerosoli (inhalator salin particule uscate de sare cu flux automat de aer sau oxigen şi nebulizator);
 • dispozitive de mers (baston, cîrjă, cadru de mers, fotoliu rulant);
 • proteze externe de sîni.

Important! Începînd din septembrie 2015, principalul instrument cu care se poate face dovada calităţii de asigurat în sistemul sanitar românesc este cardul naţional de sănătate.

Aticolul integral în avocatnet.ro

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *